Our Clarkstown Pediatrics Hall of Fame

Treating Children since 1966!

Summer 2011

Quinn-  Donovan- Hudson- Siegal- Yurcisin- D'Angelo- Medici- Lieberman- Rockower- Karasik- Puder

Roy Lieberman MD FAAP

Frank Medici MD FAAP

Daniel Yurcisin MD FAAP

Sidney Berezin MD FAAP

Mel Rosh MD FAAP

Elliot Siegal MD FAAP

Harriet Hudson MD FAAP

Maria D'Angelo MD FAAP

     

Monica Hamburgh MD FAAP